Zaproszenia do publikacji


07.05.2016

Redakcja półrocznika „Preferencje Polityczne” zaprasza do składania artykułów w języku angielskim do numeru grudniowego. Teksty można przesyłać do 30 czerwca 2016 r. Więcej informacji na stronie internetowej czasopisma. (http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/index).

07.05.2016

Redakcja czasopisma „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” zaprasza do nadsyłania artykułów poświęconych tematowi „Imigracja a przyszłość Europy”. Termin: 30 czerwca 2016 r. Więcej informacji na stronie internetowej czasopisma. (http://www.chsp.waw.pl/)

07.05.2016

Redakcja kwartalnika „Sprawy Międzynarodowe” zaprasza do składania artykułów na następujące tematy: różne oblicza islamu na świecie; rola Niemiec w Europie; wyzwania strategiczne; pozycja USA, UE, Rosji; strategia UE; prawicowy zwrot w Europie; działania Rosji i sytuacja w Europie Wschodniej; równowaga nuklearna; CSBM; konkurencja w kosmosie. Więcej informacji na stronie internetowej czasopisma. (http://www.pism.pl/publikacje/czasopisma/Sprawy_Miedzynarodowe)

31.01.2016

Redakcja czasopisma „Polish Journal of Political Science” zaprasza do nadsyłania artykułów w języku angielskim do kolejnych numerów working papers oraz research papers. Więcej informacji na stronie internetowej czasopisma. (http://www.pjps.pl)

31.01.2016

Redakcja czasopisma „O Bezpieczeństwie i Obronności. De Securitate et Defensione”, zaprasza do nadsyłania artykułów dotyczących dowolnego tematu związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem i obronnością. Szczegółowe wymogi edytorskie dostępne są na stronie internetowej czasopisma.
(http://www.desecuritate.uph.edu.pl).

31.01.2016

Redakcja kwartalnika „ETE Working Paper” zaprasza do składania artykułów do publikacji w czasopiśmie do Nr 5: Europejska polityka Włoch (marzec 2016). Więcej informacji na stronie internetowej czasopisma. (http://www.europejczycy.uni.opole.pl)

29.12.2015

Redakcja czasopisma „Studia Wschodnioeuropejskie” zaprasza do nadsyłania artykułów dotyczących zagadnień związanych z Europą Wschodnią (polityka, gospodarka, społeczeństwo, kultura).
Więcej informacji na stronie internetowej czasopisma.

29.12.2015

Redakcja kwartalnika „ETE Working Paper” zaprasza do składania artykułów do publikacji w czasopiśmie do Nr 5: Europejska polityka Włoch (marzec 2016). Więcej informacji na stronie internetowej czasopisma. http://www.europejczycy.uni.opole.pl

29.11.2015

Centre for Direct Democracy Studies (Uniwersytet w Białymstoku) zaprasza do nadsyłania abstraktów do publikacji, która ukaże się w 2016 r. nakładem belgijskiego wydawnictwa Intersentia. Tytuł publikacji: Transatlantic data privacy relationships as a challenge for democracy. Termin nadsyłania abstraktów: 30 listopada 2015 r.

06.10.2015

"Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny" (PPSR) zaprasza do nadsyłania artykułów do kolejnych numerów czasopisma.
PPSR to anglojęzyczne czasopismo recenzowane, wydawane dwa razy w roku w postaci elektronicznej. Artykuły przyjmowane są w sposób ciągły.

06.10.2015

Uniwersytet w Białymstoku zaprasza do nadsyłania artykułów do nowego numeru (vol. 4) serii "European Integration and Democracy", poświęconego transatlantyckiej ochronie danych jako wyzwaniu dla demokracji. Zgłoszenia abstraktów będą przyjmowane do 30 października 2015 r. Szczegóły na stronie internetowej.

06.10.2015

Redakcja kwartalnika "ETE Working Paper" zaprasza do składania artykułów do publikacji w czasopiśmie - Nr 4: Europejska polityka Niemiec (grudzień 2015); Nr 5: Europejska polityka Włoch (marzec 2016). Więcej informacji na stronie internetowej czasopisma

09.09.2015

Uniwersytet w Białymstoku zaprasza do nadsyłania artykułów do nowego numeru (vol. 4) serii European Integration and Democracy, poświęconego transatlantyckiej ochronie danych jako wyzwaniu dla demokracji. Zgłoszenia abstraktów będą przyjmowane do 30 października 2015 r. Szczegóły na stronie internetowej.

30.06.2015

Redakcja czasopisma „Yearbook of Polish European Studies” zaprasza do nadsyłania artykułów do nowego numeru (vol. 18/2015) poświęconego Differentiated Integration in the European Union. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września br. Więcej informacji w pliku zakładce Aktualności oraz na stronie http://www.ce.uw.edu.pl/program-wydawniczy/rocznik/

24.06.2015

Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS serdecznie zaprasza do składania artykułów do anglojęzycznego numeru Czasopisma Naukowego Annales UMCS, Sectio K, Politologia poświęconego 25-leciu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce oraz do recenzowanej anglojęzycznej monografii naukowej.

30.05.2015

Redakcja czasopisma „Polish Journal of Political Science” zaprasza do nadsyłania artykułów w języku angielskim do kolejnych numerów working papers oraz research papers. Więcej informacji na stronie internetowej http://www.pjps.pl

30.05.2015

Redakcja Zeszytów Naukowych WSE „Kultura i Polityka” zaprasza do nadsyłania artykułów do kolejnego tomu zeszytów poświęconego pamięci instytucjonalnej. Zgłoszenia tematów wraz ze streszczeniem zapisane w formacie DOC lub RTF (max. 1800 znaków) przyjmowane są do 30 czerwca 2015 r. Więcej informacji na stronie internetowej http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/call-for-papers

30.05.2015

Przy Katedrze Studiów Europejskich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego powstaje nowe czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej tematyce europejskiej – „Rocznik Europeistyczny”. Redakcja zaprasza do składania artykułów do II numeru „Rocznika”. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt sekretarzem redakcji: dr hab. Pawłem Turczyńskim (pawel.turczynski@uni.wroc.pl).

30.05.2015

Redakcja kwartalnika „ETE Working Paper” zaprasza do składania artykułów do publikacji w czasopiśmie – Nr 2: Europejska polityka Francji (lipiec 2015); Nr 3: Europejska Polityka Szwajcarii (wrzesień 2015) i Nr 4: Europejska Polityka Niemiec (grudzień 2015). Więcej informacji na stronie internetowej http://www.europejczycy.uni.opole.pl

09.03.2015

Redakcja „Rocznika Integracji Europejskiej” zaprasza autorów specjalizujących się w szeroko rozumianej problematyce integracji europejskiej do nadsyłania rozpraw, artykułów, przeglądów i komentarzy do numeru 9/2015 „Rocznika Integracji Europejskiej” w terminie do dnia 31 lipca 2015 r. Mile widziane debiuty naukowe i artykuły w językach kongresowych.
Więcej informacji, w tym na temat wymogów dla autorów nadsyłanych materiałów, na stronie internetowej czasopisma: http://www.rie.amu.edu.pl.

09.03.2015

Redakcja „Nowych Mediów” zaprasza do przesyłania tekstów do 6 numeru czasopisma. Nadesłane materiały grupowane będą w następujących działach: Polityka, Kultura, Społeczeństwo, Recenzje, Varia (rozmowy, sprawozdania, raporty badawcze i inne). Nabór tekstów trwa do 31 maja 2015 r. Więcej informacji, w tym na temat wymaganń technicznych dla autorów, na stronie internetowej czasopisma: http://www.nowemedia.umk.pl.

20.01.2015

Komitet redakcyjny zaprasza wszystkich studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do nadsyłania tekstów do pierwszego tomu periodyku naukowego pt. „Lubelskie Studia Wschodnioeuropejskie” wydawanego przez Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej UMCS. Profil tematyczny czasopisma ogniskuje się wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianą tematyką Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii historycznych, politologicznych oraz kulturowych. Teksty należy nadsyłać w terminie do 15 maja 2015 roku. Planowany termin ukazania się publikacji to wrzesień 2015 roku. Periodyk ukaże się w wersji elektronicznej i będzie dostępny na Bibliotece Cyfrowej UMCS oraz w wyszukiwarce Federacji Bibliotek Cyfrowych.
Więcej informacji: lubelskie.studia@gmail.com.

20.01.2015

Redakcja kwartalnika „Przegląd Zachodni” zaprasza do składania materiałów przeznaczonych do publikacji w numerach pisma zaplanowanych na 2015 r.:
- w tomie 2/2015 zamieszczone zostaną teksty związane z rocznicą zakończenia II wojny światowej, a szczególnie jej konsekwencjami ocenianymi z perspektywy wielu narodów Europy. Termin składania tekstów: koniec stycznia 2015 r.;
- w projektowanym numerze 3/2015 znajdą miejsce m.in. problemy związane z wielojęzycznością, nazewnictwem, życiem emigrantów, językiem debat i publicystyki politycznej czy analizy prasoznawczej. Termin składania tekstów: koniec kwietnia 2015 r.;
- poświęcony tematyce Niemiec numer 4/2015 zaproponuje spojrzenie na zachodniego sąsiada z potrójnej perspektywy, ujętej hasłami: Niemcy – Niemcy bilateralnie – Niemcy multilateralnie/globalnie. Termin składania tekstów: koniec lipca 2015 r.
Więcej informacji na stronie internetowej kwartalnika http://www.iz.poznan.pl/pz w zakładce: Aktualności.