Nowości wydawnicze


18.09.2018

Należy przede wszystkim docenić redaktorów i autorów recenzowanego dzieła [Zmierzch demokracji liberalnej?, red. naukowa Konstanty Adam Wojtaszczyk, Paweł Stawarz, Justyna Wiśniewska-Grzelak] za wybór tematu podjętych badań. W zasadzie z każdym dniem staje się on coraz bardziej aktualny. Potwierdzają to wyniki kolejnych wyborów, rozwój ruchów antysystemowych oraz inne procesy i wydarzenia we współczesnych państwach, które wyraźnie świadczą o kryzysie tytułowej formy demokracji. Pogłębiany jest on tym, co autorzy trafnie zauważają, że dotychczas rządzące elity raczej nie dostrzegają konsekwencji rosnącego niezadowolenia zwiększającej się grupy wyborców oraz nie modyfikują mechanizmów funkcjonowania współczesnych systemów politycznych, ekonomicznych i medialnych w celu przywrócenia ich równowagi, a także zwiększenia efektywności.
Znaczącą zaletą opracowania, które trafia w ręce czytelników, jest również to, że prezentuje ono wyniki badań znanych i uznanych – nie tylko w środowisku naukowym – badaczy reprezentujących różne dyscypliny z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Pozwoliło to na interdyscyplinarne spojrzenie na obecną kondycję demokracji liberalnej i jej determinanty. Oceny i wnioski formułowane przez m.in. politologów, prawników, medioznawców, europeistów, ekonomistów i historyków pozwoliły na względnie całościowe zwrócenie uwagi na przyczyny
i objawy badanego kryzysu. Większość autorów starała się też formułować prognozy, których najważniejszym celem jest ostrzeganie przed konsekwencjami braku antykryzysowych działań.
Z Recenzji dr. hab. Tadeusza Wallasa, prof. UAM.

Wydanie monografii naukowej „Zmierzch demokracji liberalnej?” red. naukowa Konstanty Adam Wojtaszczyk, Paweł Stawarz, Justyna Wiśniewska-Grzelak – zadanie finansowane w ramach umowy 1030/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

02.10.2017

Monografia zbiorowa „Suwerenność państwa członkowskiego Unii Europejskiej” pod redakcją naukową Pawła Stawarza, Tadeusza Wallasa i Konstantego A. Wojtaszczyka, przynajmniej z kilku powodów zasługuje na wysoką ocenę. Po pierwsze, jest to dzieło dotykające niezwykle aktualnych problemów. W Unii Europejskiej, pod wpływem wielu czynników (m.in. kryzysu gospodarczego, imigracyjnego itp.) zintensyfikowała się dyskusja o relacjach między Unią a jej państwami członkowskimi. W wielu z nich głowę podnoszą siły populistyczne, dążące do zredefiniowania pojęć niepodległości i suwerenności oraz dotychczasowej istoty członkostwa w europejskiej wspólnocie. Po wtóre, koncepcja książki wydaje się – pomimo niewielkiej liczby artykułów – zwarta, dopracowana i kompletna. Znalazły się w niej zarówno opracowania dotyczące sfery teoretycznej, dotykające pojęć fundamentalnych, jak suwerenność państwa, suwerenność narodu (ludu), suwerenność władzy, lecz również teksty odnoszące się do ważkich, bieżących procesów i zjawisk (jak np. spór wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego z perspektywy dyskursu o suwerenności). Po trzecie wreszcie – redaktorom tomu udało się zgromadzić autorów, będących wybitnymi znawcami problematyki państwa, konstytucji, polityki, Unii Europejskiej. Tak znaczący zespół politologów i prawników gwarantuje, że otrzymujemy dzieło wysokiej klasy naukowej.
Z Recenzji dr. hab. Tomasza Słomki - Instytut Nauk Politycznych WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego

Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
30.08.2017

Zachęcamy do zakupu publikacji "Integracja europejska. Główne obszary badawcze" pod red. naukową K.A. Wojtaszczyka, J. Tymanowskiego oraz P. Stawarza. Książka jest efektem I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Składa się z kilkudziesięciu artykułów jego uczestników, zgrupowanych w 9 częściach, odpowiadających najistotniejszym obszarom badawczym, procesów integracyjnych zachodzących w Europie.

14.06.2017

We współczesnym zglobalizowanym świecie istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na proponowanie najbardziej skutecznych rozwiązań, stanowiących odpowiedź na problemy społeczne, gospodarcze, polityczne. Monografia Wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej w zakresie polityki spójności przez Mercosur prezentuje proces transferu doświadczeń Unii Europejskiej w prowadzeniu polityki spójności do Ameryki Łacińskiej, na przykładzie Mercosur.

21.04.2016

W monografii "Prawo antydyskryminacyjne Unii Europejskiej" przedstawiono zakaz dyskryminacji jako konstrukcję normatywną, podstawy prawne zwalczania nieusprawiedliwionego nierównego traktowania, środki prawne służące ochronie osób dyskryminowanych oraz obszary objęte zastosowaniem norm antydyskryminacyjnych.

21.04.2016

Monografia „Prawo administracyjne Unii Europejskiej” stanowić ma w zamyśle autorek i autorów, głos nauki i doktryny polskiej w dyskusji na temat złożoności systemu i prawa administracyjnego Unii Europejskiej i jego wpływu na krajowe porządki prawne.

19.02.2016

W wersji elektronicznej jest już dostępna recenzowana praca zbiorowa pt. Dlaczego europeistyka? Europa w czasie kryzysu pod redakcją dr Anny Skolimowskiej i dr Katarzyny Grzybowskiej-Waleckiej, będąca efektem pracy zespołu pracowników Instytutu Politologii UKSW w Warszawie. Książka powstała z myślą o uczniach szkół średnich, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie. Podejmowana jest w niej problematyka kryzysu, jakiego doświadcza w ostatnim czasie Europa w wymiarze politycznym, społeczno-demograficznym oraz tożsamości w relacjach międzynarodowych. Książka przygotowana została w ramach Warszawskich Warsztatów Politologicznych, jakie w dniach 18-20.11.2015 r. zorganizowano w Instytucie Politologii UKSW w Warszawie. Zapraszamy do lektury.

26.12.2015

Marta Witkowska (red.), Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015

25.11.2015

R. Zenderowski, J. Pieńkowski, Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej, tom 2, Wydawnictwie UKSW. Tom ten został poświęcony kwestiom narodowym w Europie Środkowo-Wschodniej w ujęciu historycznym (procesy narodowotwórcze w XIX i XX wieku aż do Jesieni Narodów 1989). Następny (trzeci) tom dotyczyć będzie przekrojowej i porównawczej analizy współczesnych kwestii narodowościowych w regionie.

25.11.2015

A. Skolimowska, K. Grzybowska-Walecka (red.), Dlaczego europeistyka? Europa w czasie kryzysu, Instytut Politologii UKSW w Warszawie, Warszawa 2015,

05.11.2015

Agnieszka K. Cianciara, Adam Burakowski, Paweł Olszewski, Jakub Wódka, Europeizacja partii politycznych i grup interesu w wybranych krajach Partnerstwa Wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2015.
Publikacja dotyczy procesów europeizacji w państwach, które nie są członkami Unii Europejskiej i nie mają oficjalnie sformułowanej perspektywy akcesji lub taka perspektywa formalnie istnieje, ale politycznie jest mało wiarygodna. Kluczowe jest pytanie o granice europeizacji oraz przekształcanie jej impulsów przez krajowych aktorów, pragnących wykorzystać dostarczane zasoby unijne do budowy własnej pozycji i realizacji partykularnych interesów politycznych i gospodarczych, oraz poszukujących w procesie europeizacji dodatkowych źródeł legitymizacji swoich działań na arenie wewnętrznej i międzynarodowej.

06.10.2015

Konstanty A. Wojtaszczyk, Justyna Wiśniewska-Grzelak, Paweł Stawarz, Anna Biernacka-Rygiel (red.), Problemy instytucjonalne Unii Europejskiej. Wymiar teoretyczno-metodologiczny, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra, 2015

06.10.2015

Konstanty A. Wojtaszczyk, Justyna Wiśniewska-Grzelak (red.), Teorie i metody w studiach europejskich. V Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów , Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra, 2015

06.10.2015

Tomasz Kamiński, Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015

06.10.2015

Jacek Czaputowicz, Kamil Ławniczak, Anna Wojciuk, Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2015

06.10.2015

Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur (red.),Unia Europejska 2014+ , Warszawa: Diffin, 2015

06.10.2015

Agnieszka K. Cianciara, Partnerstwo Wschodnie 2009-2014. Geneza, funkcjonowanie, uwarunkowania, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2014

22.09.2015

Nowość!

12.09.2015

Anna Skolimowska (red.), Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych, Warszawa 2015.

05.09.2015

Krystyna Iglicka, Poland - a country of enduring emigration, w: Felicita Medved (ed.), Proliferation of migration transition. Selected new EU member states , Brussels: European Liberal Forum, 2014.

05.09.2015

Elżbieta Kużelewska, Dariusz Kloza, Izabela Kraśnicka, Franciszek Strzyczkowski (eds.), European Judicial Systems as a Challenge for Democracy, Cambridge: Intersentia, 2015.

05.09.2015

Agnieszka Nitszke, Naturalnie neutralna: polityka zagraniczna Konfederacji Szwajcarskiej w XXI wieku, Kraków: KON Tekst, 2014.

04.09.2015

Agnieszka Piekutowska, Iwona Wrońska (eds.), Ten Years of the Visegrad Group Member States in the European Union, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra, 2015.

04.09.2015

Monika Poboży, Zasada podziału władzy w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra, 2014.

04.09.2015

Bałkany w XXI wieku. Problemy konsolidacji i integracji, Marko Babić, Iwona Jakimowicz-Ostrowska, Warszawa, 2014.
Książka Bałkany w XXI wieku. Problemy konsolidacji i integracji jest efektem badań i refleksji kilkunastu naukowców zajmujących się regionem Bałkan w znaczeniu sensu largo. Prezentowana publikacja omawia bowiem zarówno problemy współczesnych państw, jakie powstały po rozpadzie Jugosławii, ale również porusza zagadnienia istnienia i funkcjonowania pozostałych krajów zaliczanych do obszaru bałkańskiego. Poniższa książka składa się z czterech części, z których każda poświęcona została innemu aspektowi zagadnień związanych z konsolidacją i integracją państw bałkańskich w XX i u progu XXI wieku.

04.09.2015

Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, Jacek Czaputowicz (red.), Warszawa, 2014.
Tematem książki jest miejsce poszczególnych dyscyplin w rozwoju studiów europejskich. Grono autorów stanowią zarówno doświadczeni badacze, jak i przedstawiciele młodszego pokolenia. W części pierwszej przedstawiono podejścia do studiów europejskich z punktu widzenia poszczególnych dyscyplin: nauk o polityce i stosunków międzynarodowych, prawa i ekonomii. Część druga poświęcona jest teoriom w studiach europejskich i studiom przypadków, natomiast trzecia badaniom i nauczaniu na kierunku europeistyka.

04.09.2015

Legitymizowanie systemu politycznego Unii Europejskiej, Tomasz Kownacki, Warszawa, 2014.
Niniejsza publikacja jest syntezą studium teoretycznego z elementami analityczno-eksplanacyjnymi. Jej podstawowym celem jest diagnoza specyfiki legitymizowania systemu politycznego Unii Europejskiej w oparciu o dwa jej atrybuty: reprezentację i uznanie oraz weryfikacja, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób są one obecne na jego poziomie ponadnarodowym. W konsekwencji główne pytania badawcze będą koncentrowały się wokół następujących kwestii: 1. W jaki sposób legitymizowany jest system polityczny Unii Europejskiej? 2. Czy może on opierać się na multitożsamości podmiotu legitymizującego – obywateli UE?

04.09.2015

Kamil Ławniczak, Rada Unii Europejskiej. Organizacja i sposób działania, Warszawa, 2014
Rada Unii Europejskiej jest jedną z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej. Mimo to przyciąga mniejsze zainteresowanie ze strony badaczy niż na to zasługuje. Ostatnia monografia na temat Rady w języku angielskim ukazała się w 2006 roku. Od tego czasu prowadzono wiele badań nad różnymi aspektami działania Rady i choć w podręcznikach można znaleźć zaktualizowane rozdziały dotyczące Rady, brakuje pogłębionego przeglądu spraw, które powinna mieć na uwadze osoba chcąca badać tę instytucję Niniejsza książka stara się wypełnić tę lukę, podejmując kluczowe tematy dotyczące organizacji i działania Rady.

04.09.2015

Nowy dział w „PRZEGLĄDZIE EUROPEJSKIM”
W dwóch ostatnich numerach czasopisma naukowego „Przegląd Europejski” pojawił się nowy dział zatytułowany „Kryzysy w procesie integracji europejskiej”. Prezentowane są w nim opracowania cząstkowych rezultatów badań prowadzonych w ramach projektu badawczego „Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania”, finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki (Umowa nr UMO-2012/05/B/HS5/01077). Wszystkie artykuły można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej pisma.

19.03.2015

Procedury decyzyjne Unii Europejskiej pod redakcją prof. dr hab. Jana Galstera i dr Aleksandry Szczerby Zawady.
Monografia stanowi jedyną w swoim rodzaju głęboką analizę procesów prawotwórczych uwzględniającą całą złożoność obowiązujących procedur. Rozwój procesu integracji europejskiej implikuje konieczność zmian nie tylko w instrumentach, ale również metodach sprawowania skutecznych rządów w Unii Europejskiej. Niniejsza książka ma za zadanie przybliżyć Czytelnikowi złożoną problematykę poszukiwania kompromisu pomiędzy technokratycznym i demokratycznym mechanizmem stanowienia prawa w Unii Europejskiej.

06.03.2015

Anna Pacześniak, Monika Klimowicz (red.), Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, Wyd. OTO, Wrocław 2014

06.03.2015

Monika Trojanowska-Strzęboszewska (red.), System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, Wyd. Aspra JR, Warszawa 2014. ss. 214.

06.03.2015

Anna Skolimowska, Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2014, ss. 164.

y>