Członkostwo


Członkiem zwyczajnym Towarzystwa mogą być pełnoletni obywatele polscy lub cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami zajmujący się studiami europejskimi.
Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd właściwego Oddziału Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji ubiegającego się.

 

Osoby zainteresowane członkostwem indywidualnym w PTSE proszone są o podjęcie następujących kroków:

 

  • zapoznanie się ze Statutem PTSE (w zakładce Towarzystwo)
  • przesłanie pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiście oryginałów wypełnionej deklaracji członkostwa (poniżej) z odręcznym podpisem na adres właściwego oddziału (adresy korespondencyjne znajdują się w kolumnie, po prawej stronie)
  • opłacenie w terminie do końca marca kolejnego roku kalendarzowego rocznej składki członkowskiej w następującej wysokości:

 

a) 200 zł rocznie osoby prawne

b) brak opłat dla członków honorowych
c) 120 zł rocznie przez samodzielnych pracowników naukowych oraz doktorów habilitowanych
d) 70 zł rocznie przez osoby posiadające stopień naukowy doktora
e) 50 zł rocznie przez pozostałe osoby

 

oraz przesłanie potwierdzenia przelewu do skarbnika lub prezesa właściwego oddziału PTSE.

 

Dane do przelewu bankowego:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Nr konta bankowego: 56203000451110000003998310
Nazwa odbiorcy: Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, nazwa oddziału, rok za jaki składka jest płacona.

[pobierz] 0.1 MB Deklaracja członkostwa w PTSE
y>